งานแนะแนว

นางสาวชญาณิศา พรมต๊ะ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3