กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพรพงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวธาริณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพจนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวรรณกร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกนกวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวชุลีพร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายสหชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2