กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางแสงอรุณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายไชยยงค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4