กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายยิ่งศักดิ์ กระจ่างแจ้ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจันทร สถานพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวจุฑารัตน์ อยู่ศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลธิชา ยิ่งยง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพิมสิริสินี ชลศิริพงศ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายธนะชัย สุวรรณรังษี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายนิธิศักดิ์ สาระชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฐธิดา ไชยสัตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศุภิสรา ตะวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2