กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนัฐพงษ์ ทองเชื้อ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวนฤมล อำมะรา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกันธิมา ประจวบบุญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายพิสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเสาวรส โพธิ์ศรีแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวสุชาภรณ์ ขันตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3