กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญนภา แพงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจารุวรรณ อนันต์บุญเลิศ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวรัตติยา แรงรอบ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาววิไลพร กาญจนะชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1