ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ มงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2524
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิชัย วงศ์วิไล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศัลย์ โกมุทพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เทียมทัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายชเนศร์ นาคนิยม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัตน์ ไชยชมภู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ อรัณยะนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ หงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายวาณิช ประทุมนันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิริวรรณ เทียมสิริวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ จิรัสคามิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนีย์ สำราญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ กีรติปกรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอกอาจินต์ จรูญผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเกิด กลมทุกสิ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิลวรรณ วัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565