ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
 

            โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 350/8 หมู่ 2 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง โทรศัพท์ 0-3820-9278 e-mail : kophoschool@gmail.com และ Website : www.kopho.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านท่าบุญมี, หมู่ 2 บ้านหนองแขนนาง, หมู่ 3 บ้านนาม่วง, หมู่ 4 บ้านเกาะโพธิ์, หมู่ 5 บ้านเขานางนม, หมู่ 6 บ้านทับจุฬา, หมู่ 7 บ้านหนองงูเหลือม, หมู่ 8 บ้านห้วยหวาย, หมู่ 9 บ้านหนองหมี , หมู่ 10 บ้านหนองพังพอน, หมู่ 11 บ้านเนินกระบก, หมู่ 12 บ้านหนองลำดวน


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              เมื่อประมาณกลางปี 2519 นายเจริญ ว่องไว ศึกษาธิการอำเภอพนัสนิคม (สมัยนั้น) ได้เชิญชวนราษฎรชาวตำบลท่าบุญมี มาประชุมเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตำบลของกรมสามัญศึกษา โดยมีนายวิชัย ถ้วยงาม และนางพวง ถ้วยงาม ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 30 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา และ นายวิรัช ธรรมสาโรช ได้บริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา รวมเป็นที่ดินจำนวนทั้งหมด 40 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา และกระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2521 ปัจจุบัน นางสาวนิลวรรณ วัฒนา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน